Projekt ERASMUS+ „Safe-on-Line”

Stowarzyszenie KreAktywni rozpoczęło realizację projektu „Safe-on-Line” dla młodzieży.

Już za tydzień odbędzie się w Łodzi pierwsze spotkanie międzynarodowe z partnerami z Hiszpani (Agrupación de Profesionales para el Desarrollo Internacional APDI) oraz Litwy (VSI InoproLT). Następnie przystąpimy do prac nad interaktywnymi warsztatami. Poniżej więcej informacji o tym, co będziemy robić oraz jakie rezultaty chcemy osiągnąć. Zapraszamy do współpracy i śledzenia naszych kolejnych działań projektowych. Osobą koordynującą projekt jest Katarzyna Adamek, tel. 509 798 490

Strona projektu https://www.besafeonline.eu/

Profil na Facebooku https://www.facebook.com/beSafeOnline.eu

Okres realizacji: 28.02.2022 – 27.02.2024

Organizacje uczestniczące:

Koordynator: Stowarzyszenie Kre-Aktywni

Partnerzy:

   Agrupación de Profesionales para el Desarrollo Internacional APDI, Granada, Hiszpania

oraz VSI InoproLT, Kowno, Litwa

Głównym celem projektu „Safe-on-line” jest podniesienie świadomości młodych ludzi na temat zagrożeń wynikających z nieostrożnego korzystania z Internetu i mediów społecznościowych. Jakie problemy może napotkać przeciętny użytkownik, jakie środki zapobiegawcze należy podjąć, a w najgorszym wypadku jak je rozwiązać. Przygotujemy zestaw materiałów edukacyjnych oraz aktywności dla młodzieży na temat bezpieczeństwa cyfrowego, takich jak interaktywne warsztaty z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi, komiksy, grę typu escape room oraz grę miejską. Wszystko to ma przyciągnąć młodzież i pokazać jej, z jakimi zagrożeniami może się spotkać w sieci. Osoby pracujące z młodzieżą otrzymają narzędzia do pracy z młodzieżą w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego.

Rezultaty, które chcielibyśmy osiągnąć, to:

– zwiększenie świadomości młodzieży i osób pracujących z młodzieżą na temat bezpieczeństwa w sieci

– zwiększenie umiejętności przeciwdziałania oszustwom w Internecie

– zwiększenie świadomości tworzenia silnych haseł

– zwiększenie świadomości konsekwencji kradzieży danych lub włamania się na konto w mediach społecznościowych

– uświadomienie podstawowych błędów popełnianych podczas korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do Internetu

– zwiększenie świadomości na temat zakupów internetowych opłacanych mandatem lub przelewem online – zagrożenia i możliwe tragiczne skutki

– podniesienie świadomości i nabycie umiejętności sprawdzania wiarygodności stron internetowych

W ramach projektu odbędą się 3 międzynarodowe spotkania partnerskie.

Projekt jest wspófinansowany z środków Unii Europejskiej. 

The KreAktywni Association has started the project „Safe-on-Line” for young people under the Erasmus+ Programme. In a week’s time the first international meeting with partners from Spain (Agrupación de Profesionales para el Desarrollo Internacional APDI) and Lithuania (VSI InoproLT) will take place in Łódź. Then we will start working on interactive workshops. Below is more information about what we will be doing and what results we want to achieve. We invite you to cooperate and follow our next project activities.
The person coordinating the project is Katarzyna Adamek, tel. 509 798 490

Project website https://www.besafeonline.eu/
Facebook profile https://www.facebook.com/beSafeOnline.eu

Implementation period: 28.02.2022 – 27.02.2024
Participating organizations:
Coordinator: Kre-Active Association
Partners: Agrupación de Profesionales para el Desarrollo Internacional APDI, Granada, Spain and VSI InoproLT, Kaunas, Lithuania
The main objective of the project „Safe-on-line” is to raise awareness of young people about the dangers of careless use of the Internet and social media. What problems an average user may encounter, what preventive measures should be taken and in the worst case how to solve them. We will prepare a set of educational materials and activities for young people on digital safety, such as interactive workshops with the use of innovative tools, comic books, an escape room game and a city game. All of this will attract young people and show them what kind of threats they may face online. Youth workers will receive tools for working with young people on digital safety.
The results we would like to achieve are:
– increased awareness of youth and youth workers about online safety
– Increased skills in counteracting online fraud
– Increased awareness of creating strong passwords
– increase awareness of the consequences of stealing data or hacking into a social media account
– raise awareness of basic mistakes made when using electronic devices with Internet access
– increasing awareness of online purchases paid for by fines or online transfers – risks and possible tragic consequences
– raise awareness and acquire skills to check the credibility of websites
The project will include 3 international partnership meetings.
Project is co-funded by the European Union.